Informacja i promocja projektu ,,Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk" | WWF Poland

Informacja i promocja projektu ,,Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk"Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk

Projekt ma na celu ochronę ssaków morskich (fok i morświnów) oraz nadmorskich lęgów ptaków (sieweczki obrożnej, rybitwy białoczelnej, czubatej, rzecznej i ostrygojada) przed czynnikami antropogenicznymi, minimalizację interakcji ssaków i ptaków morskich z rybołówstwem (szczególnie ważne dla krytycznie zagrożonej w Bałtyku populacji morświna), gromadzenie danych naukowych nt. ssaków morskich, monitoring gatunków, ich siedlisk i istniejących zagrożeń (dane zbierane w bazie), a także monitoring tras migracyjnych fok. W wyniku zastosowania odstraszaczy akustycznych (pingerów) nastąpi obniżenie ryzyka przyłowu ssaków i ptaków morskich w sieci rybackie. Kontynuowana jest działalność patrolu terenowego obejmującego całe polskie wybrzeże. 200 wolontariuszy działa na rzecz ochrony siedlisk morskich, m.in. doraźnie zabezpieczając foki wychodzące na plaże i aktywnie chroniąc lęgi morskich ptaków przed antropopresją.

Populacje gatunków gniazdujących na plażach zanikają na przestrzeni ostatnich 20-30 lat i tylko czynna ochrona może ten proces zatrzymać. Polskie plaże są też coraz częściej odwiedzane przez foki, czego dowodzą obserwacje terenowe tych zwierząt, zgromadzone w bazie danych obserwacji ssaków i ptaków morskich Fundacji WWF Polska i Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego im. Profesora Krzysztofa Skóry. Należy zapobiegać coraz większej antropopresji na te gatunki. W tym celu ramach projektu, jako dobra praktyka, zostaną rozpowszechnione instrukcje dla społeczności lokalnych i turystów. W ramach forum dyskusji i współpracy nt. ochrony środowiska morskiego będą się odbywały cykliczne spotkania różnych grup interesów zaangażowanych w ochronę ekosystemów morskich oraz w działalność gospodarczą na morzu. Dialog ten przyczyni się m.in. do budowania akceptacji dla ochrony morświna i pozostałych gatunków objętych projektem wśród głównych interesariuszy, co w dłuższej perspektywie powinno skutkować redukcją zagrożeń dla ssaków i ptaków morskich.
 
Wartość projektu: 3 520 904,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 85%, tj. 2 992 768,40 PLN
 
 
	© Logo
Logo
© Logo
 
	© Marcin Dobas
Projekt ma na celu ochronę ssaków morskich
© Marcin Dobas
 
	© A. Kassolik
Populacje gatunków gniazdujących na plażach zanikają na przestrzeni ostatnich 20-30 lat i tylko czynna ochrona może ten proces zatrzymać.
© A. Kassolik