Nasze działania | WWF Poland

Nasze działaniaFundacja WWF Polska zaangażowana jest w działania na rzecz ochrony Morza Bałtyckiego od 2004 roku, między innymi przez projekt "Zrównoważone Rybołówstwo". W 2008 r. poszerzyliśmy dotychczasowe działania o ochronę gatunków chronionych oraz siedlisk i morskich obszarów Natura 2000.
 

PROJEKT "WSPARCIE RESTYTUCJI I OCHRONY SSAKÓW BAŁTYCKICH W POLSCE"

Uzyskaliśmy dofinansowanie na realizację projektu pod nazwą "Wsparcie restytucji i ochorny ssaków bałtyckich w Polsce" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Celem projektu realizowanego od marca 2009 roku do końca lutego 2013 roku było wsparcie restytucji fok i ochrony fok i morświnów w Polsce, w ramach wypełniania zobowiązań wynikających z Konwencji Helsińskiej i Bońskiej. Szczegółowe cele projektu objęły ochronę ssaków bałtyckich przed zagrożeniami antropogenicznymi, stworzenie projektów krajowych programów ich ochrony oraz wzmocnienie populacji fok osobnikami urodzonymi i rehabilitowanymi w ośrodku Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego.

Współpracowaliśmy także ze służbami ochrony przyrody: Ministerstwem Środowiska i Generalną Dyrekcja Ochrony Środowiska, z dyrekcjami regionalnymi w Gdańsku i Szczecinie, z administracją Parków Narodowych (Słowińskiego i Wolińskiego) oraz z Zespołem Pomorskich Parków Krajobrazowych (Nadmorski Park Krajobrazowy oraz Park Krajobrazowy Mierzeja Wiślana). W projekcie wsparcia udzieliły  nam także instytucje i organizacje międzynarodowe: HELCOM, IUCN oraz sieci WWF (Baltic Ecoregion Program, WWF Niemcy, WWF International).
 

PROJEKT "OCHRONA SIEDLISK SSAKÓW I PTAKÓW MORSKICH"

Działania objęte projektem "Wsparcie restytucji i ochrony ssaków bałtyckich w Polsce" znalazły naturalną kontynuację w projekcie "Ochrona siedlisk ssaków i ptaków morskich", który realizowany jest przez WWF Polska od 1 listopada 2012 roku i zakończy się w grudniu 2014 roku.

Projekt ma na celu ochronę ssaków bałtyckich oraz nadmorskich lęgów ptaków przed czynnikami antropogenicznymi, zalecenie odpowiednich środków zarządzania w rejonie ujścia Wisły i Mierzei Wiślanej oraz wzmocnienie populacji fok osobnikami urodzonymi i rehabilitowanymi przez Stację Morską Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu. Przeprowadzone zostaną badania behawioru tych fok wobec fok dzikich. Zastosowanie nadajników satelitarnych pozwoli na analizę wędrówek wprowadzanych osobników i ustalenie miejsc ich najczęstszego bytowania. Kontynuowane będzie prowadzenie bazy danych nt. ssaków i ptaków oraz ich siedlisk w oparciu o wyniki obserwacji polskiego wybrzeża. W ramach projektu zostaną opracowane i rozpowszechnione instrukcje dla społeczności w postaci tablic informacyjnych i poradnika na temat ssaków, ptaków i siedlisk morskich. Kontynuowana także będzie działalność Błękitnego Patrolu, który obecnie liczy już 200 wolontariuszy. Zaplanowaliśmy też szerokie rozpowszechnianie informacji o projekcie, zarówno wśród społeczeństwa, jak i w środowiskach fachowych.

Strona wsp�finansowana przez Uni� Europejsk� ze �rodk�w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | Dofinansowano ze �rodk�w Narodowego Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej